Ringmärkning vid Djurle fältstation

 

Verksamheten vid Djurle fälstation bedrivs på två olika lokaler och märkplatser, där den ursprungliga är Högnalöv i Uråsa sn och där det på senare tid tillkommit märkning vid Djurle våtmark, belägen i den sydöstra delen av Djurle myr, Jät/Uråsa. Området med de båda lokalerna ligger strax norr om Lidhemssjön i södra delen av Växjö kommun.
   
HÖGNALÖV
I Högnalöv har ringmärkning pågått sedan slutet av 70-talet av Roland Ylvén. Ringmärkningen sker i området kring transformatorstationen, som består av buskmarker intill jordbruksmark.

Viktigaste arten i arbetet vid Högnalöv har hela tiden varit törnsångare.
 
DJURLE
Djurle våtmark är en konstruerad översvämning, där flera markägare gått samman för att skapa en rik fågelsjö. Ursprunget är alltså åkermark, men redan efter snart tio år är hela området nu bevuxet med höga örter, vass och kaveldun, samt täta videbuskage. Ringmärkningen sker i det spännande området mellan våtmark och åkermark.

Verksamheten vid Djurle våtmark har pågått sedan hösten 2002, där inriktningen sedan start under höstarna varit projektarten blåhake. Syftet har varit att påvisa hur och när arten rastar i vårt område. Sedan 2006 har ringmärkning även bedrivits under våren, där fokus legat på törnsångarstudier. 2007 har visst arbete lagts på att försöka fånga trastsångare, en art som visat sig vara reglebundet förekommande vid Djurle under flyttningen. Mycket höga fångstsiffror finns för sävsparv. Läs mer här»
 
 
   
 

Djurle Fältstation

Antal ringmärkta fåglar 16/3 - 7/10, 2008.


Foto: Ronny Johansson


Foto: Ronny Johansson

Lövsångare 102 Trädpiplärka 7
Sävsångare 137 Blåhake 7
Rörsångare 105 Järnsparv 15
Kärrsångare 12 Stenskvätta 0
Gräshoppsång. 1 Bergfink 8
Ärtsångare 18 Trädgårdssång 17
Buskskvätta 2 Talgoxe 41
Rödstjärt 3 Pilfink 26
Rödhake 36 Grönfink 13
Ladusvala 6 Gulsparv 19
Entita 4 Rosenfink 3
Svartvit flugsn. 2 Näktergal 1
Grå flugsn. 0 Törnskata 9
Stjärtmes 6 Göktyta 1
Ängspiplärka 1 Stare 0
Hämpling 0 Trastsångare 0
Gärdsmyg 25 Enkelbeckasin 0
Kungsfågel 1 Skata 0
Grönsiska 0 Större hackspett 1
Gransångare 5 Koltrast 8
Svartmes 5 Rödvingetrast 0
Flodsångare 1 Taltrast 2
Härmsångare 1 Trädkrypare 2
Törnsångare 83    
Sävsparv 503    
Svarthätta 31    
Gulärla 0    
Sädesärla 4    
Bofink 14    
Blåmes 31 TOTALT:  1319
 Foto: Ronny Johansson

 
 
Vi som ringmärker är:
Roland Ylvén, Uråsa och Ronny Johansson, Växjö.
Om du är intresserad av att besöka oss, kontakta antingen Roland, 0702-50 41 47 eller Ronny, 070-815 51 20.
 

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2009-05-08