Örngrupp Kronoberg

 

Kungsörn 2018


Mars har precis smugit över till april och årets spelflygsinventering av kungsörn i Kronobergs län är just avslutad. Årets upplaga har varit den mest utmanande sedan starten för ungefär 15 år sedan. Vintern har varit både hård, dryg och grå. Flera platser har varit omöjliga att nå på grund av besvärligt snödjup och igenkorkade vägar, och punkterna som bevakats har i flera fall inneburit flera kilometer långt pulsande över snö och skare. Det näst intill konstanta locket av fuktigt gråväder och dålig sikt har försvårat ytterligare. Med den utgångspunkten får årets facit ändå betecknas som klart godkänt:

• De två reviren i Uppvidinge som var besatta 2017, är även aktiva i år. I ett av de nämnda reviren blev dock en av de gamla fåglarna utbytt mot en ny individ. Spelflykt och uppvaktning iakttogs vid flera tillfällen. Även parning är konstaterad i ett av reviren.

• Utöver de två kända reviren, misstänker vi att det åtminstone finns ytterligare ett revir i Uppvidinge. Två parflygande fåglar observerades i detta område vid ett av våra senare inventeringstillfällen. Dessutom har flera åtelbilder av kungsörn kommit oss till känna.

• Under ett besök i ett gömsle intill en åtel sågs dessutom tre adulta kungsörnar samtidigt, vilket pekar mot att det skulle kunna finnas fler revir i Uppvidinge, än de vi funnit.

• Från Uppvidinge och länet i övrigt finns som vanligt också flera ströobservationer av kungsörn. Till Artportalen har det, vid ett tillfälle, dessutom rapporterats ett adult kungsörnspar i Alvesta kommun.
/Örngruppen Mikael Persson & Rolf LiljaFoto: Per-Stefan Hallberg

INFO 2016

Under 2016 har inget häckningsförsök kunnat konstateras. Året framstår dock som ett rekordår i antal observationer under den riktade kungsörnsinventeringen. Antalet konstaterade revir är fyra varav två är nya och således saknas örnar i två av de reviren från förra året. Reviren är fördelade på tre stycken i Uppvidinge kommun och ett i Älmhults kommun. 
Tråkigt nog har inget häckningsförsök skett och inget revir konstaterats på en av våra mest trogna lokaler i Älmhults kommun. Även från det par som har haft revir i gränslandet mellan Småland/Halland saknas rapporter om häckningsförsök. 
Det är nu 5 år sedan vi hade en lyckad häckning med flygga ungar i Kronobergs län."

Läs mer här»

KUNGSÖRNSINVENTERINGEN 2013

Årets kungsörnsinventering närmar sig upploppet. Vintern har varit långdragen. Flera inventeringsdagar har dessutom överraskat med dåligt väder. Trots betydligt knepigare förutsättningar än föregående år, finns ändå ljuspunkter. Flera nya områden har inventerats. Det stora antalet lokala fågelskådare som ställt upp och heroiskt uthärdat kylslagna och i många fall händelselösa pass, är också imponerande! Stort tack till alla!

Efter en tveksam och i stora delar händelselös inledning på säsongen, fick vi under slutet av februari och mars efterlängtad kontakt med kungsörnar. Icke-sträckande kungsörnar har noterats enligt följande:

Älmhults kommun
Tre inventeringstillfällen har genomförts och vid varje tillfälle har 3-4 lokaler bevakats. På den kända häcklokalen noterades vid två tillfällen en subadult fågel. Tyvärr observerades aldrig någon kungsörn vid det sista besöket. Inget tyder heller på att någon aktivitet pågått vid det kända boet. Ytterligare en subadult fågel har observerats i Älmhults kommun. Sammantaget är dock resultatet klart sämre än väntat.

Växjö
Fyra inventeringstillfällen har avverkats av ett imponerande stort antal deltagare från KOF och Växjö Fågelklubb. Tyvärr har dessa inte resulterat i några observationer av kungsörn, men havsörn har glädjande nog setts på flera platser. Mycket spännande är också den adulta, och därmed potentiellt häckande kungsörn, som observerats och fotograferats utanför inventeringstillfällena.

Uppvidinge
Fyra inventeringstillfällen har avverkats. Även här har uppslutningen av medlemmar från KOF och Uppvidinge fågelklubb varit mycket god. Efter flera fruktlösa försök – till följd av dåligt väder och hård vinter - siktades de första kungsörnarna under månadsskiftet februari-mars.

Reviret kring den kända boplatsen är åter besatt. Fjolårets andra häckande par har dock inte återfunnits. I gengäld har ett gammalt par observerats på en plats som varit okänd för oss. Tips från allmänheten pekar mot att paret för två år sedan genomförde en lyckad häckning med åtminstone en unge som resultat.

Kungsörn har även setts på flera andra platser i Uppvidinge kommun, bland annat ett spelflygande par och en ensam äldre fågel. I båda fallen gäller trakter som ej besökts under tidigare års inventeringar.

Uppgifterna från Uppvidinge är med andra ord fantastiskt spännande och pekar mot att kommunen rymmer fler än två häckande kungsörnspar.

Ljungby
Rapporter om någon samlad inventering har inte inkommit. Däremot har idogt sökande från medlemmar i KOF och Ljungby Fågelklubb glädjande nog resulterat i att ett nytt aktivt revir lokaliserats. I det aktuella området har ett spelflygande par observerats liksom en 2-k fågel. Kungsörn har även observerats på ytterligare några platser i Ljungby kommun.

Markaryd
Ingen organiserad inventering har genomförts, och inga iakttagelser finns som pekar mot något aktivt kungsörnsrevir.
Men Markaryds Fågelklubb har uppmanat sina medlemmar att söka vidare.

Alvesta
Flera organiserade inventeringstillfällen har avverkats och sammantaget fem observationspunkter har täckts i kommunen. Tyvärr finns inga observationer som pekar mot något aktivt kungsörnsrevir i området.

Tingsryd
Medlemmar i KOF och Tingsryds Fågelklubb har genomfört flera inventeringstillfällen. Tyvärr har inga rapporter om kungsörnar kommit till örngruppens kännedom.

Lessebo
Två inventeringstillfällen har genomförts på två respektive tre lokaler. Vid det första tillfället noterades en 2-3 k kungsörn, på en plats där arten även setts föregående år.
/Mikael Persson

Kontakt
Tips eller frågor om kungsörnsinventeringarna? Kontakta gärna de kommunsansvariga eller projektets samordnare Rolf Lilja (adress nedan).

Alvesta
Per-Sture Ljungdahl,
Säterivägen 14, Gemla
Tel: 0470-673 92, 070-245 15 10
E-post: pslj@telia.com

Uppvidinge
Rolf Lilja
Sjösåsvägen 16 Braås
Tel: 0474-307 16, 073-310 75 95.
E-post: rolf.lilja.braas@telia.com

Lessebo
Göran Carlsson
Ringvägen 14 Alstermo
Tel: 0481-615 33, 070-232 12 35
E-post: goran.elisabeth@telia.com

Tingsryd
Jan Borgehed
Smedjevägen 33 Urshult
Tel: 0477-208 11
E-post: Borgehed@telia.com

Ljungby
Henrik Bandak
Lidhult (och Köpenhamn)
Tel: 070-3118992
E-post: henrik.bandak@hotmail.com

Markaryd
Lars-Erik Andreasson
Exhult, Markaryd
Tel: 0433–231 32, mobil 0705–195915
E-post: larserikandreasson@telia.com

Älmhult
Mikael Persson
Kungsvägen 124 A, Växjö
Tel: 0470-102 68
E-post: mikael@respress.se

Växjö
Thomas Hultquist
Hökaregränd 2, Räppe (Växjö).
Tel: 070-7466156
E-post: thommaz@hotmail.com

Rapportmottagare av örnobservationer:
Johan Sandström
Ängsvägen, Rottne
Tel: 0470-918 30, 070-32918 30.
E-post: jsandstrom78@telia.com


Kungsörnsinventeringen

När
Kungsörnsinventeringen har fokus på februari och mars. Det är då fåglarna spelflyger och är lättast att upptäcka. Lämpligt väder innebär dagar med sol, blå himmel, termik och gärna lite vind. Gynnsamma väderprognoser måste alltså inväntas innan datum för räkningarna kan spikas. (Däremot kan man bestämma ett antal preliminära datum i förväg som underlättar planeringen).

Hur
Ambitionen är att hinna med 3-4 inventeringstillfällen per kommun/säsong. Lämpliga observationspunkter är hyggen, myrar och sjöstränder med vidsträckt utsikt. Inför varje inventeringstillfälle är det lämpligt att de kommunansvariga (se nedan) utrustar sig med kartor som visar observationspunkterna. På varje enskild karta kan observatören markera örnarnas rörelser. Med lite tur uppstår ett mönster som kan ge vägledning om revirets utbredning, boets placering med mera. En förteckning och telefonlista över inventerare är också bra för löpande kontakt om örnarnas rörelser.

Leta bo och ungar
Kända revir bör följas upp under högsommaren. Att lyssna efter mattiggande ungar är ett effektivt sätt att leta efter bo. På sensommaren sker eftersök efter flygga ungar. Du kan få mer tips om detta genom att kontakta örngruppens Rolf Lilja eller Mikael Persson (se nedan)

Rapportering
Genom att du rapporterar dina kungsörnsobservationer ökar möjligheterna att avvärja avverkning, vindkraftsexploatering och andra hot som kan spoliera häckningar. Uppgifter om aktiva revir kommer att behandlas med största försiktighet och enbart förmedlas till Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen för att maximera skyddet för örnarna.
Rapportera dina kungsörnsiakttagelser till Johan Sandström eller Rolf Lilja (se nedan). Om du anger häckningsindicier via artportalen Svalan, blir iakttagelserna automatiskt dolda för alla utom rapportören, KOFs rapportkommitté och berörda handläggare på Länsstyrelsen. Boplatser bör endast rapporteras direkt till Johan eller Rolf, som är de enda i Örngruppen som kommer att ha ett samlat grepp över denna känsliga information.Foto: Lars-Olof Hallberg

Havsörn
Intressanta observationer av havsörn kan med fördel rapporteras direkt till Lars-Olof Hallberg, tel: 0470-310 31, 070-671 10 31, lars-olof.hallberg@bahnhof.se, som är regionansvarig för projekt havsörn Sverige.

Ersättning:
Ambitionen är att vi i samband med kungsörnsinventeringarna ska betala ut resekostnader så långt som vår kassa räcker. Vi återkommer senare med detaljer och kontaktuppgifter för detta.

Finansiering:
Länsstyrelsen Kronoberg betalar ut ett årligt arvode till KOF på 25 000 kronor som delfinansiering för kungsörnsinventeringen. Örngruppen arbetar också aktivt för att finna andra sponsorer och bidragsgivare.

Redovisning:
Resultatet från de årliga kungsörnsinventeringarna kommer att redovisas i Milvus och på KOFs hemsida. Eventuella sponsorer kommer också att få en rapport i text och bild som berättar om kungsörnen i Kronoberg.

Kommunansvariga:
Varje kommun i Kronobergs län ska ha en kommunansvarig (se lista nedan). Den kommunansvariga har följande uppgifter:
• Att organisera inventeringar i kommunen.
• Välja ut observationsplatser.
• Ringa runt och fördela dessa bland lokala fågelskådare (och/eller begära förstärkning från någon av de övriga kommunerna).
• Samla in resultat (såväl positiva som negativa) från inventeringarna plus redovisa körsträckor i kommunen som underlag för reseersättning.
• Inventeringsrapporterna skickas till någon av örngruppens rapportmottagare, Johan Sandström och Rolf Lilja (kontaktuppgifter, se nedan).
• Anspråk på resersättning skickas också in till örngruppen. Kontaktuppgifter meddelas senare!

Kommunansvariga:
Alvesta

Per-Sture Ljungdahl,
Säterivägen 14, Gemla
Tel: 0470-673 92, 070-245 15 10
E-post: pslj@telia.com

Uppvidinge
Rolf Lilja
Sjösåsvägen 16 Braås
Tel: 0474-307 16, 073-310 75 95.
E-post: rolf.lilja.braas@telia.com

Lessebo
Göran Carlsson
Ringvägen 14 Alstermo
Tel: 0481-615 33, 070-232 12 35
E-post: goran.elisabeth@telia.com

Tingsryd
Jan Borgehed
Smedjevägen 33 Urshult
Tel: 0477-208 11
E-post: Borgehed@telia.com

Ljungby
Henrik Bandak
Lidhult (och Köpenhamn)
Tel: 070-3118992
E-post: henrik.bandak@hotmail.com

Markaryd
Lars-Erik Andreasson
Exhult, Markaryd
Tel: 0433–231 32, mobil 0705–195915
E-post: larserikandreasson@telia.com

Älmhult
Mikael Persson
Kungsvägen 124 A, Växjö
Tel: 0470-102 68
E-post: mikael@respress.se

Växjö
Thomas Hultquist
Hökaregränd 2, Räppe (Växjö).
Tel: 070-7466156
E-post: thommaz@hotmail.com

Sammankallande Örngruppen:
Rolf Lilja
Sjösåsvägen 16 Braås
Tel: 0474-307 16, 073-310 75 95.
E-post: rolf.lilja.braas@telia.com

Rapportmottagare av örnobservationer:
Johan Sandström
Ängsvägen, Rottne
Tel: 0470-918 30, 070-32918 30.
E-post: jsandstrom78@telia.com

Rolf Lilja
Sjösåsvägen 16 Braås
Tel: 0474-307 16, 073-310 75 95.
E-post: rolf.lilja.braas@telia.com

Övriga ledamöter i Örngruppen
Göran Carlsson
Ringvägen 14 Alstermo
Tel: 0481-615 33, 070-232 12 35
E-post: goran.elisabeth@telia.com

Therese Petersson
Kristina Nilssons väg 7 A
Tel: 0470-390 41, 070-284 04 56
E-post: teleborg71@yahoo.com

Thomas Hultquist
Hökaregränd 2, Räppe (Växjö).
Tel: 070-7466156
E-post: thommaz@hotmail.com

Mikael Persson
Kungsvägen 124 A, Växjö
Tel: 0470-102 68
E-post: mikael@respress.se
 
 

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2018-05-18